Competentiekader

Over welke competenties dient een goede Junior job Coach te beschikken om een risico student goed te kunnen ondersteunen?

Het partnerschap heeft na een uitgebreid literatuuronderzoek over coachings en mentoringsvaardigheden, onderzoek verricht onder de betrokkenen om zo de kerncompetenties te kunnen vaststellen die in de partnerlanden als de meest cruciale voor een Junior Job Coach gelden. 

Op basis daarvan is een competentiekader ontwikkeld dat kan worden gebruikt als handvat voor het vaststellen van de competenties van een Junior Job Coach of voor het ontwikkelen van een eigen trainingsprogramma. Het kader beschrijft de competenties in leeruitkomsten zodat een aanpassing aan een nationaal kader mogelijk is. 

Het kader is beschikbaar in twee versies. Een uitgebreide versie die ook de verschillende ontwikkelstappen per competentie beschrijft met een uitleg over de systematiek en hoe het kader kan worden ingezet en een korte versie die een gemakkelijk van de competenties biedt.

Download Competentiekader Verkorte Versie (pdf)
Download Competentiekader (pdf)
Download The Competence Framework Research Report (pdf)

JJC IBS Certificated Junior Jobcoaches2

Competentiegebied

1

2

3

4

Objectief kunnen zijn in het beoordelen.

... erkent individuele en culturele verschillen, en accepteert ze.

...kan de toegevoegde waarde van culturele of individuele verschillen voor de cultuur van de organisatie uitleggen.

... kan effectief omgaan met culturele verschillen op de werkvloer, en is daartoe bereid.

Bevordert respect en waardering voor diversiteit en individuele verschillen op de werkvloer.

Het kunnen motiveren van de Stagiair.

...is ambitieus, doelgericht, creatief en gemotiveerd, en is bewust van eigen positieve en negatieve kwaliteiten.

...ziet het belang in van het stimuleren van een ambitieuze en reflectieve houding bij anderen.

 

...toont respect voor de ambitie, motivatie en toewijding van de Stagiair, en spoort de Stagiair aan tot het toepassen van zijn/haar talenten voor het overbruggen van fouten.

In staat om de ambitie, motivatie en toewijding van de Stagiair te stimuleren.

Een goede band kunnen scheppen met de Stagiair.

...is bewust van de eigen rol als JJC, en van de rol van anderen betrokken bij het steunen van de Stagiair.

...begrijpt de doelstellingen van verschillende betrokkenen, en de voorwaarden voor samenwerking.

...werkt aan het neerzetten van goede relaties met de Stagiair en andere relevante betrokkenen.

In staat om een effectieve relatie te bouwen met de Stagiair en andere relevante steunende personen op school en op de werkvloer.

Competentiegebied

1

2

3

4

Vertrouwelijkheid, inleving, en gevoeligheid

 

…respecteert ethische principes met betrekking tot alle verkregen informatie en begeleidende taken.

…is op de hoogte van reglementen omtrent vertrouwelijke informatie en begeleiding.

 

…ondersteunt de Stagiair in een betrouwbare en gepaste manier met aandacht voor zijn/haar benodigdheden.

Is in staat om een betrouwebare, en vertrouwelijke band te scheppen met de Stagiair, ter grondlegging van de begeleiding.

Betrouwbaarheid

...is bewust van de specifieke vereisten gerelateerd aan de begeleidingsrol van een praktijkopleider.

…begrijp dat een praktijkopleider op verzoek van Stagiair beschikbaar moet zijn.

…reageert op een toegankelijke en  samenwerkende wijze op vragen van de Stagiair.

In staat om een hulplijn aan te bieden aan de Stagiair gedurende de stageperiode.

Organisatorisch

…ziet het belang in van een Stagiair ondersteunen in het behalen van zijn/haar doelen op een tijdige wijze.

…is op de hoogte van de werkovereenkomsten tussen een werkgever en opleidingsprogramma’s en/ of praktijkopleiders in verband met gerelateerde opdrachten.

 

…geeft tijdig deadlines en afspraken aan die gerelateerd zijn aan het opleidingsprogramma of werkplek.

In staat om de Stagiair te ondersteunen in het nakomen van afpsraken en het volgen van, de daarbij horende, consequenties.

Competentiegebied

1

2

3

4

Vertoont bewustzijn van eigen waarden, normen, overtuigingen en gedragingen

Kan stappen maken en voortgang weergeven over specifieke persoonlijke ontwikkelingen..

 

 

In staat om eigen waarden, normen, overtuigingen en gedraging effectief te communiceren.

Vermogen van objectieve verbale en geschreven feedback. 

Kan stappen maken en voortgang weergeven over specifieke persoonlijke ontwikkelingen.

 

 

Kan feedback herkennen, vertalen en relateren naar persoonlijke groei.

Wijze van omgang met veranderingen zowel met persoonlijke omstandigheden als persoonlijke activiteiten.

Kan stappen maken en voortgang weergeven over specifieke persoonlijke ontwikkelingen.

 

 

Kan omgaan met veranderingen binnen persoonlijke omstandigheden en betrokken activiteiten binnen zijn/haar eigen groei.

Ontwikkeling van Junior Job Coach Competenties: Betrokkenheid, Betrouwbaarheid/ Vertrouwelijkheid, Communicatie, Ondersteuning en bevestiging, Analytisch en Probleemoplossend vermogen.

Kan stappen maken en voortgang weergeven door het volgen van het Junior Job Coach programma.

 

 

Heeft alle Junior Job Coach competenties ontwikkeld en kan ze handhaven.

Competentiegebied

1

2

3

4

Het geven van feedback en kritiek

...bevestigd het belang van positieve feedback.

…kent de regels en invloeden omtrent positieve en negatieve feedback.

…kan de Stagiair op een veilige, positieve en productieve manier feedback geven.

Kan feedback en kritiek geven en opnemen

Communicatie vaardigheden (Verbaal en non-verbaal, schrijfvaardigheden).

…herkent verschillende wijzen van communicatie (verbaal en non-verbaal, schrijfvaardigheden, social media).

…is op de hoogte van het belang van een ander zijn/haar wijze van communicatie.

…past verschillende wijzen van communicatie toe om zo effectief als mogelijk te communiceren met de Stagiair.

Past verschillende wijzen van communicatie (verbaal en non-verbaal, schrijfvaardigheden, social media) toe.

Netwerkvaardigheden

…begrijpt het belang van netwerken en contact hebben met mensen binnen het beroepsleven

…weet hoe hij/zij een netwerk op kan bouwen en behouden. 

…ondersteunt Stagiair in het netwerken met mensen binnen het beroepsleven.

Kan netwerken leggen en behouden met belanghebbende partijen voor het behalen van werkgerelateerde doelen.

Begeleidingstechnieken

…is op de hoogte van de verwachtingen naar een praktijkopleider toe gericht naar het begeleiden van een Stagiair.

...kan persoonlijke doelen op een ambitieuze, maar realistische manier definiëren samen met de Stagiair.

…ondersteunt op een effectieve wijze de Stagiair in het behalen van zijn/haar persoonlijke doelen en werkopdrachten.

Kan begeleidingstechnieken toepassen op de desbetreffende Stagiair.

In staat om juiste vragen te stellen om een Stagiair te helpen binnen zijn/haar ontwikkeling.

…kan het antwoord (deels) bepalen aan de hand van de wijze van een gestelde vraag.

…weet het verschil tussen en effect van gesloten- en open vragen.

…past open vragen toe in het ondersteunen van een Stagiair richting het behalen van zijn/haar doelen.

Kan de juiste vragen stellen om de Stagiair op het goede te helpen richting de te behalen doelen.

Competentiegebied

1

2

3

4

De vaardigheid om Stagiair te motiveren en aanmoedigen

…herkent het belang van zorgen verminderen en vermijden en weet strategieën voor het opbouwen van zelfvertrouwen.

…weet hoe hij/zij een Stagiair kan ondersteunen in het behalen van de leerdoelen op een effectieve wijze. 

…ondersteunt Stagiair in het toepassen en ontwikkelen van zijn/haar talenten,  vaardigheden en zelfbewustzijn.

Stelt Stagiair in staat om strategieën te ontwikkelen richting omgang met formele omstandigheden (werkgerelateerd). 

Kan success waarderen.  

…herkent het belang van success waarderen.

…weet hoe hij/zij zorgen kan verminderen en vermijden en kan succes waarderen.

…helpt Stagiair positieve ervaringen met het werkplek te herkennen en zijn haar eigen bijdrage hieraan in te zien.

Kan Stagiair ondersteunen in het evalueren en het beoordelen van behaalde resultaten binnen het werplek gedurende de stage. 

Heeft het geduld om de onzekerheden van de Stagiair te behandelen en bespreken.

…herkent het belang van onzekerheden overkomen, met oog voor ontwikkeling gebaseerd op positieve ervaringen.

…weet hoe hij/zij een Stagiair kan ondersteunen n het oplossen en overbruggen van werkgerelateerde problemen..

…ondersteunt Stagiair in het leren omgaan met tegenslagen binnen een organisatie of bedrijf.

In staat om resistentie helpen ontwikkelen bij de Stagiair, zodat hij/zij om kan gaan met veranderingen binnen de professionele werkomgeving.

Begeleiding.

…herkent het belang van een betrouwbare band tussen een JJC en een Stagiair als beginpunt van een begeleiding.

…maakt nodige afspraken met de Stagiair richting de benodigdheden voor het succesvol afronden van een cursus/ trainingsprogramma.

…ondersteunt Stagiair in het oplossen van werk en studiegerelateerde problemen of veranderingen.

In staat om resistentie helpen ontwikkelen bij de Stagiair, zodat hij/zij om kan gaan met veranderingen binnen de professionele werkomgeving.

Competentiegebied

1

2

3

4

Onderhandelings-, pleidooi- en bemiddelingsvaardigheden.

…kan verschillende punten van een vraagstuk identificeren.

…begrijpt belangrijke en relevante thema’s rondom conflicten op het werkplek. 

…ondersteunt Stagiair in het oplossen van conflicten op het werkplek.

Kan de Stagiair ondersteunen in het oplossen van conflicten op het werkplek.

Openheid richting ideeën en creativiteit. 

… herkent de waarde van verschillende kijkpunten en overtuigingen.

… weet hoe hij/zij kan communiceren met aandacht voor openheid richting ideeën en inbrengen van anderen.

…onderhoudt een gezonde communicatie met betrokken partijen.

Is open voor inbreng van ideeën en creativiteit binnen de communicatie met de Stagiair. 

Heeft kennis van werkovereenkomsten,  verantwoordelijkheden en kennisoverdracht vaardigheden.

…heeft ervaring binnen de opleiding en beroepsvlak,

…weet wat er verwacht wordt van een Stagiair gedurende zijn/haar stageperiode.

…brengt eigen kennis en ervaring over waar nodig.

Kan eigen kennis en ervaringen met opdrachten , werkcondities, en verantwoordelijkheden overbrengen.. 

Vaardigheid om processen te overzien.

…weet wat de verwachtingen zijn voor de Stagiair tijdens zijn/haar stageperiode.

… herkent de behoeften, interesses en problemen van een Stagiair.

…ondersteunt Stagiair in zijn/haar ontwikkeling.

Kan de voortgang van een Stagiair overzien aan de hand van begeleidingstaken.

Kritische denkvermogen

… kan onderscheidingen maken tussen relevante en irrelevante stukken informatie.

…verzamelt informatie vanuit verschillende bronnen als de Stagiair tegen problemen oploopt.

…gebruikt het verzamelde informatie ter ondersteuning van een Stagiair met het komen tot een conclusie.

Kan het kritische denkvermogen toepassen om de Stagiair problemen helpen op te lossen..  

MENTORING

ERVARING

BEGELEIDING

STAGE

Partners

Het project Junior Job Coach is gefinancierd met steun van de Europese Commissie, onder ERASMUS+, met het referentienummer 2016-1-NL01-KA202-023026. Deze publicatie geeft uitsluitend de standpunten weer van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat zou kunnen worden gemaakt van de hierin opgenomen informatie.

eu-flag

© All Rights Reserved www.juniorjobcoach.eu